Już po raz drugi w tym sezo­nie arty­stycz­nym zespół wokalny Akry­wima z Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wyśpie­wał złoty laur. Pod­czas III War­szaw­skiej Wio­sny Chó­ral­nej – Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Chó­rów Szkół Muzycz­nych, jury pod prze­wod­nic­twem prof. Andrzeja Bana­sie­wi­cza z Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie wysłu­chało 25 pre­zen­ta­cji kon­kur­so­wych. Dziew­częta przy­go­to­wane przez Dorotę Woj­now­ską zdo­były złoty dyplom oraz nagrodę pie­niężną, którą młode adeptki sztuki zamie­rzają prze­zna­czyć na dal­szy roz­wój arty­styczny. Drugi zespół, kie­ro­wany przez Sła­wo­mirę Raczyń­ską, za swoją pre­zen­ta­cję został nagro­dzony brązem.