W tro­sce o pod­nie­sie­nie poziomu bez­pie­czeń­stwa uczniów w pod­le­głej mi pla­cówce usta­lam nastę­pu­jące zasady orga­ni­za­cji opieki po zakoń­cze­niu zajęć ogólnokształcących:

  1. Za bez­pie­czeń­stwo uczniów na tere­nie szkoły (z wyjąt­kiem prób Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego) odpo­wiada dyrek­tor PSChJK.
  2. W cza­sie lek­cji i pod­czas przerw mię­dzy­lek­cyj­nych uczeń pozo­staje pod opieką nauczy­ciela przed­miotu lub nauczy­ciela peł­nią­cego dyżur.
  3. Po zakoń­cze­niu zajęć ogól­no­kształ­cą­cych opiekę nad uczniami przej­mują nauczy­ciele świe­tlicy zgod­nie z przy­ję­tym pla­nem. Doty­czy to także uczniów, któ­rzy nie są zapi­sani do świe­tlicy, w tym gimnazjalistów.
  4. Obo­wiąz­kiem ucznia jest zgło­sze­nie się w świe­tlicy szkol­nej po zakoń­czo­nych zaję­ciach ogól­no­kształ­cą­cych. Wyzna­czony nauczy­ciel przej­muje opiekę nad grupą uczniów. Ucznio­wie nie­zgło­szeni do świe­tlicy z klas V-IX nie muszą uczest­ni­czyć w zaję­ciach orga­ni­zo­wa­nych przez świetlicę.
  5. Ucznio­wie, któ­rzy koń­czą lek­cje o godzi­nie 13.15, przy­cho­dzą do świe­tlicy po obiedzie.
  6. Ucznio­wie ocze­kują na zaję­cia muzyczne pod opieką nauczy­ciela, nie prze­by­wają na kory­ta­rzach szkolnych.
  7. Przy­po­mi­nam, że został wpro­wa­dzony zakaz opusz­cza­nia terenu szkoły przez uczniów, któ­rzy w danym dniu nie zakoń­czyli jesz­cze zajęć szkol­nych. Ucznio­wie, któ­rzy po zakoń­cze­niu lek­cji z róż­nych powo­dów chcą pozo­stać w szkole, prze­cho­dzą pod opiekę nauczy­ciela świetlicy.
  8. Za pisemną zgodą rodzi­ców uczeń może wyjść do domu po lek­cjach ogól­no­kształ­cą­cych i wró­cić na zaję­cia muzyczne. Rodzice powinni okre­ślić dni, któ­rych doty­czy zgoda.
  9. Przy­po­mi­nam, że ucznio­wie mogą korzy­stać ze szkol­nego skle­piku, w któ­rym dostępne są napoje i prze­ką­ski, któ­rych dobór zaak­cep­to­wała Rada Rodzi­ców. Samo­wolne wycho­dze­nie ucznia ze szkoły pod pre­tek­stem doko­na­nia zaku­pów w pobli­skich skle­pach jest niedopuszczalne.
  10. Naru­sze­nie przez ucznia powyż­szych zasad będzie skut­ko­wało nało­że­niem na niego kar wyszcze­gól­nio­nych w Sta­tu­cie szkoły.

Poznań, 25 marca 2015 r.