ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2015

z dnia 7 grud­nia 2015r.

Do niniej­szego postę­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia  jest remont sal lek­cyj­nych oraz insta­la­cji elek­trycz­nej w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego  w Pozna­niu Cegiel­skiego  1,

pdf-iconZapy­ta­nie ofertowe pdf-iconWzór umowy word-iconFor­mu­larz ofertowy pdf-iconPrzed­miar robót