ZAPYTANIE OFERTOWE NR  7/2016

z dnia 25 listo­pada 2016r.

Do niniej­szego postę­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wyko­na­nie, dostar­cze­nie i mon­taż pra­cowni języ­ko­wej cyfro­wej dla 20 sta­no­wisk uczniow­skich. Pra­cow­nia cyfrowa ste­ro­wana z kom­pu­tera, pełna funk­cjo­nal­ność, zewnętrzne nagło­śnie­nie, sto­liki uczniow­skie i sta­no­wi­sko nauczy­ciela dla Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu ul. Cegiel­skiego 1

pdf-iconZapy­ta­nie ofertowe pdf-iconWzór umowy pdf-iconFor­mu­larz ofertowy pdf-iconRzut sali 22