ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

z dnia 15 listo­pada 2016r.

Do niniej­szego postę­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia  jest wyko­na­nie, dostar­cze­nie i mon­taż mebli labo­ra­to­ryj­nych prze­zna­czo­nych do prze­pro­wa­dza­nia ćwi­czeń prak­tycz­nych na zaję­ciach z bio­lo­gii, che­mii, fizyki w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego  w Pozna­niu  ul. Cegiel­skiego  1,

pdf-iconZapy­ta­nie ofertowe pdf-iconWzór umowy pdf-iconFor­mu­larz ofertowy pdf-iconRysunki poglą­dowe