ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016

z dnia 15 listo­pada 2016r.

Do niniej­szego postę­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zakupi dostawę fabrycz­nie nowego sprzętu kom­pu­te­ro­wego dla Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu ul. Cegiel­skiego 1,

pdf-iconZapy­ta­nie ofertowe pdf-iconWzór umowy pdf-iconFor­mu­larz ofertowy