ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016

z dnia 5 lipca 2016r.

Do niniej­szego postę­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia  jest odtwo­rze­nie biegu scho­dów żel­be­to­wych z poziomu pię­tra III na poziom IV w budynku zabyt­ko­wym Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego  w Pozna­niu  ul. Cegiel­skiego  1,

pdf-iconZapy­ta­nie ofertowe pdf-iconWzór umowy pdf-iconSpe­cy­fi­ka­cja techniczna pdf-iconFor­mu­larz ofertowy
pdf-iconStrona tytu­łowy przedmiaru pdf-iconPrzed­miar robót pdf-iconKosz­to­rys nakładczy