ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 4/2015

z dnia 18 czerwca 2015r.

 

Do niniej­szego poste­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych ( tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

 

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia  jest zakup i dostawę fabrycz­nie nowego sprzętu nagła­śnia­ją­cego dla Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego  w Pozna­niu Cegiel­skiego  1,

pdf-iconZapy­ta­nie ofertowe pdf-iconWzór umowy word-iconFor­mu­larz ofertowy