ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

z dnia 23 paź­dzier­nika 2017r.

Do niniej­szego poste­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych ( tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest dostawa sprzętu TIK dla potrzeb reali­za­cji rzą­do­wego pro­gramu „ Aktywna tablica” dla Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego  w Pozna­niu  ul. Cegiel­skiego  1

word-iconZapy­ta­nie ofertowe pdf-iconUmowa wzór word-iconZałącz­nik 1