ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015
z dnia 13 maja 2015r.

Do niniej­szego poste­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych ( tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest moder­ni­za­cja i roz­bu­dowa sieci kom­pu­te­ro­wej w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu ul. Cegiel­skiego 1

 pdf-iconZapy­ta­nie ofertowe pdf-iconWzór umowy pdf-iconRzuty sieć komputerowa word-iconFor­mu­larz ofertowy