ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 2/2015
z dnia 22 kwiet­nia 2015r.

Do niniej­szego poste­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych ( tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia  jest zakup i dostawa fabrycz­nie nowych tablic sucho­ście­ral­nych dla Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego   w Pozna­niu ul. Cegiel­skiego  1, według wykazu pro­duk­tów sta­no­wiący załącz­nik nr1 do zapy­ta­nia ofertowego.

 pdf-iconZapy­ta­nie ofertowe pdf-iconWzór umowy word-iconFor­mu­larz ofertowy