ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

z dnia 15 lutego 2017r.

Do niniej­szego poste­po­wa­nia nie mają zasto­so­wa­nia prze­pisy Ustawy z dnia 29 stycz­nia 2014r Prawo zamó­wień publicz­nych ( tekst jed­no­lity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź­niej­szymi zmianami).

Przed­miot zamówienia

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wyko­na­nie sys­temu moni­to­ringu wizyj­nego w budynku Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Pozna­niu ul. Cegiel­skiego 1,

word-iconZapy­ta­nie ofertowe word-iconWzór umowy word-iconFor­mu­larz ofertowy
pdf-iconRzut par­teru pdf-iconRzut piw­nicy word-iconRzut I pietro
pdf-iconRzut II pietro pdf-iconRzut III pietro word-iconRzut IV pietro
pdf-iconZałacz­nik 2