Cen­trum Edu­ka­cji Arty­stycz­nej – Region Wiel­ko­pol­ski
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kurczewskiego

zapra­szają na
V WARSZTATY CHÓRALNE
8 MAJA 2015 R. (piątek)

MIEJSCE WARSZTATÓW:
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego, Poznań ul. Cegiel­skiego 1

TYTUŁ WARSZTATÓW:

CHÓRALNE ABECADŁO”

ADRESAT WARSZTATÓW:
Dyry­genci, nauczy­ciele, instruk­to­rzy, stu­denci, któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści pracy z zespo­łem wokal­nym, chóralnym.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 8 MAJA 2015 R.:

9:30 – 10:00 Reje­stra­cja, powi­ta­nie uczest­ni­ków
10:00 – 11:30 „Sku­tecz­ność gestu dyry­genc­kiego w pracy z chó­rem ama­tor­skim ” dr hab. Agnieszka Fran­ków — Żela­zny
11:30 – 11:45 Prze­rwa
11:45 – 13:15 „By słu­chacz wie­dział o czym śpie­wamy” ( zagad­nie­nia zwią­zane z dyk­cją w śpie­wie ) dr Zbi­gniew Gro­chal
13:15 – 14:15 Prze­rwa obia­dowa
14:15 – 15:45 „Stra­te­gie budo­wa­nia brzmie­nia chó­ral­nego. Pro­por­cja. ” prof. dr hab. Krzysz­tof Szy­dzisz
15:45 – 16:00 Prze­rwa
od 16:00 Dys­ku­sja, zakoń­cze­nie warsztatów

OSOBY PROWADZĄCE:
dr hab. Agnieszka Fran­ków — Żela­zny Aka­de­mia Muzyczna – Wro­cław
dr Zbi­gniew Gro­chal UAM w Pozna­niu, AM w Pozna­niu, Teatr Nowy w Pozna­niu
prof. dr hab. Krzysz­tof Szy­dzisz Aka­de­mia Muzyczna — Bydgoszcz

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Osoby bio­rące udział w warsz­ta­tach otrzy­mają zaświad­cze­nie Wizy­ta­tora CEA Regionu Wiel­ko­pol­skiego po zaję­ciach w dniu 8 maja 2015 r. .
 2. Opłata dla uczest­ni­ków warsz­ta­tów wynosi 60,00 zł (dla stu­den­tów – 30,00 zł). Orga­ni­za­to­rzy zapew­niają mate­riały szko­le­niowe oraz poczę­stu­nek (kawa, her­bata, słodycze).
 3. W cza­sie prze­rwy obia­do­wej uczest­nicy mogą zaku­pić dwu­da­niowy obiad w cenie 10 zł w sto­łówce szkolnej.
 4. Zgło­sze­nia udziału wraz z wpłatą za udział w warsz­ta­tach pro­simy prze­słać do dnia 30 kwiet­nia 2015 r.
 5. Uprzej­mie pro­simy potwier­dzić na kar­cie zgło­sze­nia zamó­wie­nie obiadu.
 6. Opłatę za udział w warsz­ta­tach w dniu 8 maja 2015 r. pro­simy prze­sy­łać na konto:
  PKO BP 30 1020 4027 0000 1102 1263 6322
  ( w tytule prze­lewu pro­simy podać: „Udział w warsz­ta­tach chó­ral­nych” oraz imię i nazwi­sko uczest­nika )
  Ist­nieje moż­li­wość doko­na­nia wpłaty oraz opłaty za obiad na miej­scu przed roz­po­czę­ciem warsztatów.

KONTAKTORGANIZATOREM:
Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
ul. Cegiel­skiego 1
61 – 862 Poznań
tel: 61 – 852 41 76, faks: 61 853 00 19
e-mail: kurczewski@info.com.pl
Strona inter­ne­towa : www.szkolachoralna.pl

OPIEKUN WARSZTATÓW:
Jan Leh­mann
kon­takt : 602 348 004 email: janekleh@gmail.com

Karta zgło­szeń:

Karta zgło­sze­nia — 2015r. — pdf


Karta zgło­sze­nia — 2015r. — doc