Z A P R A S Z A M Y !!!!

Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów i wszyst­kich , któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy z zespo­łem wokal­nym, chó­ral­nym.
na
VI WARSZTATY CHÓRALNECHÓRALNE ABECADŁO”
POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA JERZEGO KURCZEWSKIEGO
6 MAJA 2016 R. ; GODZ. 10.00

Wykła­dow­cami będą:

  • mgr Ali­cja Sze­luga — Dyrek­tor arty­styczny i dyry­gent Chóru Dziew­czę­cego „Skow­ronki”- Poznań
  • Prof. Vio­letta Bie­lecka — Chór Opery i Fil­har­mo­nii Pod­la­skiej „Euro­pej­skie Cen­trum Kul­tury”- Bia­ły­stok Chór Kame­ralny „Can­tica Can­ta­mus” ; Chór Żeń­ski „ „Schola Can­to­rum Bialostoviensis”
  • Prof. dr hab. Marek Gan­decki — Chór Kame­ralny „Musica Viva ” Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Pozna­niu; Chór Kame­ralny Aka­de­mii Muzycz­nej w Poznaniu

VI WARSZTATY CHÓRALNE
szcze­gó­łowa infor­ma­cja plus karta zgło­sze­nia 2016r.