Ser­decz­nie zapra­szamy na Kon­cert Galowy pro­jektu “Nowowiejski-hołd Ojczyź­nie” w ramach obcho­dów Naro­do­wego Święta Nie­pod­le­gło­ści.
13 listo­pada 2017 roku, godz. 18.00, Aula Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu
W pro­gra­mie: kom­po­zy­cje nagro­dzone w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Kom­po­zy­tor­skim “Nowo­wiej­ski in memo­riam”, pie­śni, utwory instru­men­talne i wokalno-instrumentalne Feliksa Nowo­wiej­skiego w wyko­na­niu peda­go­gów i uczniów ZSM w Pozna­niu. Szkołę Chó­ralną repre­zen­tuje Chór Kame­ralny pod dyrek­cją Łuka­sza Matu­sika.
Wstęp na kon­cert jest wolny.
Ser­decz­nie zapraszamy