Zapra­szamy gorąco na Kon­cert Zespo­łów Wokal­nych: Affa­bre Con­ci­nui, któ­rego kie­row­nik arty­styczny, Piotr Lewan­dow­ski jest absol­wen­tem Szkoły Chó­ral­nej i byłym śpie­wa­kiem Chóru Chło­pięco– Męskiego pro­wa­dzo­nego przez Jerzego Kur­czew­skiego oraz Akry­wimy– dziew­czę­cego zespołu wokal­nego, w skład któ­rego wcho­dzą obecne uczen­nice Poznań­skiej Szkoły Chóralnej.
W imie­niu dyrek­cji szkoły i człon­ków zespo­łów zaprasza
Dorota Woj­now­ska, kie­row­nik arty­styczny zespołu Akrywima

Obchody 60-lecia Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego to sze­reg kon­cer­tów pre­zen­tu­ją­cych w róznych odsło­nach to, czym możemy się pochwa­lić na dziś. Pre­zen­tu­jemy efekt naszej dzi­siej­szej pracy, ale jed­no­cze­śnie poka­zu­jemy, że idea Jerzego Kur­czew­skiego zachę­ca­jąca to pozna­wa­nia i prze­by­wa­nia z muzyką w postaci śpiewu chó­ral­nego, zespo­ło­wego czę­sto sta­wała się życiową pasją i pracą dla wielu wycho­wan­ków. I taką szansę porów­na­nia dnia dzi­siej­szego Szkoły Chó­ral­nej z pasją życiową będą mieli wszy­scy, któ­rzy zechcą posłu­chać kon­certu w dniu 6 maja br. o godz. 19.00w Kościele O.O.Franciszkanów na Wzgó­rzu Prze­my­sła. Wystąpi bowiem obok Chóru Dziew­czę­cego oraz zespołu Akry­wimy zw Szkoły Chó­ral­nej jeden z naj­lep­szych zespo­łów wokal­nych na świe­cie AFFABRE CONCINUI, wśród człon­ków któ­rego są m.in. wycho­wan­ko­wie Jerzego Kur­czew­skiego. Szcze­góły na plakacie,

ZAPRASZAMY!

PROGRAM

Libre Ver­mell de Mon­ser­rat — O Virgo splendens

Miko­łaj Gomółka — Psalm XXIX  
Nie­ście chwałę, moca­rze, Panu moc­niej­szemu
- Psalm CXXXVII  
Sie­dząc po niskich brze­gach babi­loń­skiej wody

Wacław z Sza­mo­tuł — Bło­go­sła­wiony czło­wiek 
- Alle­luja, chwal­cie Pana

G. Pier­lu­igi da Pale­strina — Kyrie (Missa sine nomine)

G. Pier­lu­igi da Pale­strina — Sicut cervus

W. A. Mozart — Ave verum corpus

Aloys Kothe — Ado­ra­mus Te, Christe

Knut Nysted — Sancta Maria, suc­cure mise­ris  
Krzysz­tof Pen­de­recki — Sanc­tus, Bene­dic­tus  
Albert Tay — Lau­date Dominum

Marek Raczyń­ski — Ave Regina Caelo­rum  
Jan Szo­piń­ski — Missa Sancti Adal­berti 
Kyrie, Glo­ria,

program Mocarze wew