We wto­rek odwie­dził klasę III tata Ady, który jest ratow­ni­kiem medycz­nym.  Roz­po­czął lek­cję od przy­po­mnie­nia dzie­ciom nume­rów tele­fo­nów alar­mo­wych. Następ­nie zapre­zen­to­wał wypo­sa­że­nie torby ratow­nika medycz­nego oraz opo­wie­dział o prze­zna­cze­niu każ­dego przy­rządu. Poka­zał na fan­to­mie jak udzie­lić pomocy oso­bie przy­tom­nej, a także nieprzytomnej.