30 wrze­śnia klasa I i III wzięły udział w przed­sta­wie­niu muzycz­nym pt. „Zacza­ro­wany Klucz”.
“Zacza­ro­wany klucz” poświę­cony jest dwóm wybi­tym twór­com minio­nego wieku. Reper­tuar kon­certu sta­no­wią utwory muzyczne Witolda Luto­sław­skiego, do któ­rych tek­sty stwo­rzył Julian Tuwim. Będzie to zatem oka­zja do usły­sze­nia takich dzie­cię­cych prze­bo­jów, jak „Pta­sie plotki”, “Taniec”, “Rok i bieda”, “Kotek”, “Idzie Grześ”, czy “Rzeczka”.
Wyko­nawcy: orkie­stra kame­ralna, dyry­gent, 2 akto­rów, chór dostępne w kasach Zamku.