XXVI Mię­dzy­na­ro­dowy Kon­kurs Chó­ralny w Wero­nie (Wło­chy) zakoń­czył się spek­ta­ku­lar­nym suk­ce­sem Chóru Dziew­czę­cego Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego pod dyrek­cją Doroty Wojnowskiej.

Dziew­częta zachwy­ciły pro­gra­mem mię­dzy­na­ro­dowe Jury pod prze­wod­nic­twem Gior­gio Croci z Włoch. Zdo­były Złoty Dyplom i naj­wyż­sze noty OTTIMO- DOSKONALE.

Poko­nały śpie­wem 21 chó­rów, m.in. z Węgier, Litwy, Nie­miec, Szwaj­ca­rii, Włoch, Chor­wa­cji czy Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Dyry­gentka została uho­no­ro­wana nagrodą dla Naj­lep­szego Dyry­genta kon­kursu, a ponadto zespół otrzy­mał Nagrodę Spe­cjalną za naj­lep­sze wyko­na­nie utworu obo­wiąz­ko­wego “Notte” Giu­lio Viozzi.

Efek­tem dosko­na­łego występu kon­kur­so­wego jest zapro­sze­nie na kon­cert inau­gu­ra­cyjny przy­szło­rocz­nej edy­cji kon­kursu. Wio­senny festi­wal w Wero­nie oka­zał się też dosko­nałą oka­zją do nawią­za­nia nowych kon­tak­tów i wymiany doświad­czeń arty­stycz­nych. Chór kon­cer­to­wał w Padwie, Wero­nie i Nogarze.

Pod­kre­ślić należy, że wszyst­kie śpie­wa­jące w Chó­rze dziew­częta są uczen­ni­cami jedy­nej w Pol­sce, 9 – let­niej, Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kurczewskiego.

Zało­żona w 1957 r. przez prof. Jerzego Kur­czew­skiego pla­cówka łączy edu­ka­cję ogól­no­kształ­cącą na pozio­mie szkoły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum oraz edu­ka­cję muzyczną w zakre­sie I i II stopnia.

Zgod­nie z ideą Jerzego Kur­czew­skiego tym, co od początku ist­nie­nia odróż­nia tę szkołę od pozo­sta­łych szkół muzycz­nych w Pol­sce jest jej pro­fil — roz­wi­ja­nie pre­dys­po­zy­cji i zain­te­re­so­wań wokal­nych oraz przy­go­to­wa­nie mło­dzieży do pracy w zespole chóralnym.