KLASA 1

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
edu­ka­cja wczesnoszkolna Nowi Tro­pi­ciele – dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej WSIP J. Dymar­ska, J. Hanisz i in.
język angiel­ski Hello Explo­rer 1 (pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)- dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej Nowa Era J. Heath i R. Adlar i in.
reli­gia Jeste­śmy w rodzi­nie Pana Jezusa Pod­ręcz­nik i karty pracy. Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań Red. Szpet, D. Jackowiak
ryt­mika Ćwi­cze­nia ryt­miczne dla dzieci zeszyt 1. Ofi­cyna Wydawniczo-Poligraficzna Halegg A. Wacław­czyk
kształ­ce­nie słuchu Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy I szkoły muzycz­nej I stop­nia. Dyk­tanda dla klasy I szkoły muzycz­nej I stop­nia. Wydaw­nic­two Triangiel M. Wacholc M. Ćwi­kliń­ska, M. Rogozińska

KLASA2

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
edu­ka­cja wczesnoszkolna Nowi Tro­pi­ciele – dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej WSIP J. Dymar­ska, J. Hanisz i in.
język angiel­ski Hello Explo­rer 2 (pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)- dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej Nowa Era J. Heath i R. Adlar i in.
reli­gia Kochamy Pana Jezusa. Pod­ręcz­nik i karty pracy. Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań Red. J. Szpet, D. Jackowiak
ryt­mika Ćwi­cze­nia ryt­miczne dla dzieci zeszyt 2. Ofi­cyna Wydawniczo-Poligraficzna Halegg A. Wacław­czyk
kształ­ce­nie słuchu Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy II szkoły muzycz­nej I stop­nia. Dyk­tanda dla klasy II szkoły muzycz­nej I stop­nia. Wydaw­nic­two Triangiel M. Wacholc M. Ćwi­kliń­ska, M. Rogozińska

KLASA3

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
edu­ka­cja wczesnoszkolna Nowi Tro­pi­ciele – dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej WSIP J. Dymar­ska, J. Hanisz i in
język angiel­ski Hello Explo­rer 3 (pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)- dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej Nowa Era J. Heath i R. Adlar i in.
reli­gia Przyj­mu­jemy Pana Jezusa Pod­ręcz­nik i karty pracy. Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań Red. J. Szpet, D. Jackowiak
ryt­mika Ćwi­cze­nia ryt­miczne dla dzieci zeszyt 3. Ofi­cyna Wydawniczo-Poligraficzna Halegg A. Wacław­czyk
kształ­ce­nie słuchu Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy III szkoły muzycz­nej I stop­nia. Dyk­tanda dla klasy III szkoły muzycz­nej I stop­nia. Wydaw­nic­two Triangiel M. Wacholc M. Ćwi­kliń­ska, M. Rogozińska

KLASA 4

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
przed­mioty ogólnokształcące Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej
język nie­miecki Und so weiter neu 1. Pod­ręcz­nik do języka nie­miec­kiego dla klasy IV . Wydaw­nic­two Szkolne PWN Mate­riały ćwi­cze­niowe do j. nie­miec­kiego dla klasy 4. Wer­sja roz­sze­rzona. Und so weiter neu 1 M. Kozub­ska, E. Kraw­czyk, L. Zastąpiło
reli­gia Jestem chrze­ści­ja­ni­nem. Pod­ręcz­nik, karty pracy. Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań Red. J. Szpet, D. Jackowiak
audy­cje muzyczne W kra­inie muzyki. Pod­ręcz­nik dla uczniów szkół muzycz­nych I stop­nia. PWN (obo­wią­zuje w kla­sach IV-VI) A. Kreiner-Bogdańska
kształ­ce­nie słuchu Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy IV szkoły muzycz­nej I stop­nia. Dyk­tanda dla klasy IV szkoły muzycz­nej I stop­nia. Wydaw­nic­two Triangiel M. Wacholc M. Ćwi­kliń­ska, M. Rogozińska
wycho­wa­nie do życia w rodzinie Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Zeszyt ucznia z kar­tami pracy, szkoła pod­sta­wowa, klasa IV. Wydaw­nic­two Tau­rus Edu­ka­cja i Kultura B. Strze­mieczna

KLASA5

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
przed­mioty ogólnokształcące Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej
język nie­miecki Und so weiter neu 2. Pod­ręcz­nik do języka nie­miec­kiego dla klasy V. Wydaw­nic­two Szkolne PWN Mate­riały ćwi­cze­niowe do j. nie­miec­kiego dla klasy 5. Und so weiter neu 2 M. Kozub­ska, E. Kraw­czyk, L. Zastąpiło
reli­gia Wie­rzę w Boga. Pod­ręcz­nik, karty pracy. Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań Red.J. Szpet, D. Jackowiak
kształ­ce­nie słuchu Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy V szkoły muzycz­nej I stop­nia. Dyk­tanda dla klasy V szkoły muzycz­nej I stop­nia. Wydaw­nic­two Triangiel M. Wacholc M. Ćwi­kliń­ska, M. Rogozińska
audy­cje muzyczne W kra­inie muzyki. Pod­ręcz­nik dla uczniów szkół muzycz­nych I stop­nia. PWN (kon­ty­nu­acja pod­ręcz­nika z poprzed­niego roku) A. Kreiner-Bogdańska
wycho­wa­nie do życia w rodzinie Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Zeszyt ucznia z kar­tami pracy, szkoła pod­sta­wowa, klasa V Wydaw­nic­two Tau­rus Edu­ka­cja i Kultura B. Strze­mieczna

KLASA6

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
przed­mioty ogólnokształcące Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej
język nie­miecki Und so weiter. NOWA EDYCJA.Podręcznik do j. nie­miec­kiego dla klasy VI. Wydaw­nic­two Szkolne PWN Mate­riały ćwi­cze­niowe do języka nie­miec­kiego dla klasy 6 Und so weiter NOWA EDYCJA M. Kozub­ska, E. Kraw­czyk, L. Zastąpiło
reli­gia Wie­rzę w Kościół. Pod­ręcz­nik, karty pracy. Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań Red. J.Szpet
audy­cje muzyczne W kra­inie muzyki. Pod­ręcz­nik dla uczniów szkół muzycz­nych I stop­nia. PWN (kon­ty­nu­acja pod­ręcz­nika z poprzed­niego roku) A. Kreiner-Bogdańska
kształ­ce­nie słuchu Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy VI szkoły muzycz­nej I stop­nia. Dyk­tanda dla klasy VI szkoły muzycz­nej I stop­nia. Wydaw­nic­two Triangiel M. Wacholc M. Ćwi­kliń­ska, M. Rogozińska
wycho­wa­nie do życia w rodzinie Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Zeszyt ucznia z kar­tami pracy, szkoła pod­sta­wowa, klasa VI. Wydaw­nic­two Tau­rus Edu­ka­cja i Kultura B. Strze­mieczna

KLASA7 szkoła podstawowa

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
przed­mioty ogólnokształcące Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej
reli­gia Spo­tka­nie ze Sło­wem. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia. Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań Red. J. Szpet, D. Jackowiak
zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Zasady muzyki. PWM (obo­wią­zuje w kla­sach VII-VIII ) F. Weso­łow­ski
lite­ra­tura muzyczna ABC form muzycz­nych. Musica Iagel­lo­nica. Kra­ków (obo­wią­zuje w kla­sach VII-VIII ) D. Wój­cik
kształ­ce­nie słuchu Mate­riały zapew­nia nauczyciel
wycho­wa­nie do życia w rodzinie Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Zeszyt ucznia, klasa VII, szkoła pod­sta­wowa. Wydaw­nic­two Tau­rus Edu­ka­cja i Kultura B. Strze­mieczna

KLASA8 szkoła podstawowa

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
przed­mioty ogólnokształcące Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej
reli­gia Aby nie ustać w dro­dze. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia. Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań Red. J. Szpet, D. Jackowiak
zasady muzyki z ele­men­tami edy­cji nut Zasady muzyki. PWM (zaku­piony w kla­sie VII) F. Weso­łow­ski
lite­ra­tura muzyczna ABC form muzycz­nych. Musica Iagel­lo­nica. Kra­ków (zaku­piony w kla­sie VII) D. Wój­cik
kształ­ce­nie słuchu Mate­riały zapew­nia nauczyciel
wycho­wa­nie do życia w rodzinie Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Zeszyt ucznia, klasa VIII, szkoła pod­sta­wowa. Wydaw­nic­two Tau­rus Edu­ka­cja i Kultura B. Strze­mieczna