KLASA 1

 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

edu­ka­cja

wcze­snosz­kolna

Nowi
Tro­pi­ciele –
dar­mowy
pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkolnej

WSIP

J. Dymar­ska,

J. Hanisz i in.

język angiel­ski

Hello Explo­rer 1

(pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)-
dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkolnej

Nowa Era

J. Heath i R. Adlar

i in.

reli­gia

Jeste­śmy w rodzi­nie Pana Jezusa

Pod­ręcz­nik i karty pracy.

Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red.J. Szpet, D. Jackowiak.

ryt­mika

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Ćwi­cze­nia ryt­miczne dla dzieci zeszyt 1. klasa 1

A. Wacław­czyk.

kształ­ce­nie słuchu

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy I szkoły muzycz­nej I stopnia.

Dyk­tanda dla klasy I szkoły muzycznej

I stop­nia.

Wydaw­nic­two Triangiel

M. Wacholc

M. Ćwi­kliń­ska,

M. Rogo­ziń­ska.

 

KLASA 2

 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

edu­ka­cja wczesnoszkolna

Tro­pi­ciele -

dar­mowy
pod­ręcz­nik wypożyczony


z
biblio­teki szkolnej

J. Dymar­ska i in.

język angiel­ski

Tiger 2

(pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)-
dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkolnej

Wydaw­nic­two Macmillan

C. Read, M. O. Ormerod,

M. Kon­dro

reli­gia

Kochamy Pana Jezusa.

Pod­ręcz­nik i karty pracy.

Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red. J. Szpet, D. Jackowiak.

ryt­mika

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Ćwi­cze­nia ryt­miczne dla dzieci zeszyt 2.

klasa 2

A. Wacław­czyk.

kształ­ce­nie słuchu

Zakup we wrze­śniu– po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy II szkoły muzycz­nej I stopnia.

Dyk­tanda dla klasy II szkoły muzycznej

I stop­nia.

Wydaw­nic­two Triangiel

M. Wacholc

M. Ćwi­kliń­ska,

M. Rogo­ziń­ska.

 

KLASA 3

 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

edu­ka­cja wczesnoszkolna

Nasza szkoła


dar­mowy
pod­ręcz­nik wypożyczony


z
biblio­teki szkolnej

M. Lorek, M. Zator­ska i in.

język angiel­ski

Tiger 3

(pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)-
dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkolnej

Wydaw­nic­two Macmillan

C. Read, M. O. Ormerod,

M. Kon­dro.

reli­gia

Przyj­mu­jemy Pana Jezusa

Pod­ręcz­nik i karty pracy.

Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red. J. Szpet, D. Jackowiak.

ryt­mika

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Ćwi­cze­nia ryt­miczne dla dzieci zeszyt 3. klasa 3

A. Wacław­czyk.

kształ­ce­nie słuchu

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy III szkoły muzycz­nej I stopnia.

Dyk­tanda dla klasy III szkoły muzycznej

I stop­nia.

Wydaw­nic­two Triangiel

M. Wacholc

M. Ćwi­kliń­ska,

M. Rogo­ziń­ska.

 KLASA 4

 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

przed­mioty ogólnokształcące

Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej.

język nie­miecki

Und
so weiter neu 1.

Pod­ręcz­nik do języka niemieckiego

dla klasy IV — VI.

Wydaw­nic­two Szkolne PWN

Mate­riały ćwi­cze­niowe do

j. nie­miec­kiego dla klasy 4–6.

Und so weiter neu 1

M. Kozub­ska,

E. Kraw­czyk,

L. Zastą­piło.

reli­gia

Jestem chrze­ści­ja­ni­nem.

Pod­ręcz­nik, karty pracy.

Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red. J. Szpet,

D. Jac­ko­wiak.

audy­cje muzyczne

W kra­inie muzyki. Pod­ręcz­nik dla uczniów szkół muzycz­nych I stopnia.

PWN S.A.

(obo­wią­zuje w kla­sach IV-VI)

A. Kreiner-Bogdańska.

kształ­ce­nie słuchu

Zakup we wrze­śniu– po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy IV szkoły muzycz­nej I stopnia.

Dyk­tanda dla klasy IV szkoły muzycz­nej I stopnia.

Wydaw­nic­two Triangiel

M. Wacholc

M. Ćwi­kliń­ska,

M. Rogo­ziń­ska.

wycho­wa­nie do życia w rodzinie

Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzinie.

Zeszyt ucznia z kar­tami pracy,

szkoła pod­sta­wowa, klasa IV.

Wydaw­nic­two Tau­rus Edukacja

i Kul­tura

B. Strze­mieczna.

 

KLASA 5

 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

przed­mioty ogólnokształcące

Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej.

język nie­miecki

Und
so weiter.
Pod­ręcz­nik

do języka nie­miec­kiego dla klasy V.

Wydaw­nic­two Szkolne PWN

Zeszyt ćwi­czeń do j. niemieckiego

dla klasy 5. Und so weiter

M. Kozub­ska,

E. Kraw­czyk,

L. Zastą­piło.

reli­gia

Wie­rzę w Boga.

Pod­ręcz­nik, karty pracy.

Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red.J. Szpet,

D. Jac­ko­wiak.

kształ­ce­nie słuchu

Zakup we wrze­śniu– po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy V szkoły muzycz­nej I stopnia.

Dyk­tanda dla klasy V szkoły muzycz­nej I stopnia.

Wydaw­nic­two Triangiel

M. Wacholc

M. Ćwi­kliń­ska,

M. Rogo­ziń­ska.

audy­cje muzyczne

W kra­inie muzyki. Pod­ręcz­nik dla uczniów szkół muzycz­nych I stopnia.

PWN S.A.

(obo­wią­zuje w kla­sach IV-VI)

A. Kreiner-Bogdańska.

wycho­wa­nie do życia w rodzinie

Moje dorastanie.Wychowanie do życia w rodzinie.

Zeszyt ucznia z kar­tami pracy,

szkoła pod­sta­wowa, klasa V

Wydaw­nic­two Tau­rus Edukacja

i Kul­tura

B. Strze­mieczna.

 

KLASA 6

 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

przed­mioty ogólnokształcące

Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej.

język nie­miecki

Und
so weiter.
Pod­ręcz­nik

do j. nie­miec­kiego dla klasy VI.

Wydaw­nic­two Szkolne PWN

Zeszyt ćwi­czeń do języka nie­miec­kiego dla klasy 6

Und so weiter

M. Kozub­ska,

E. Kraw­czyk,

L. Zastą­piło.

reli­gia

Wie­rzę w Kościół.

Pod­ręcz­nik, karty pracy.

Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red. J. Szpet,

Jac­ko­wiak.

audy­cje muzyczne

W kra­inie muzyki. Pod­ręcz­nik dla uczniów szkół muzycznych

I stop­nia.

PWN S.A.

(obo­wią­zuje w kla­sach IV-VI)

A .Kreiner-Bogdańska.

kształ­ce­nie słuchu

Zakup we wrze­śniu– po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy VI

szkoły muzycz­nej I stopnia.

Dyk­tanda dla klasy VI szkoły muzycz­nej I stopnia.

Wydaw­nic­two Triangiel

M. Wacholc

M. Ćwi­kliń­ska,

M. Rogo­ziń­ska.

wycho­wa­nie do życia w rodzinie

Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzinie.

Zeszyt ucznia z kar­tami pracy,

szkoła pod­sta­wowa, klasa VI.

Wydaw­nic­two Tau­rus Edukacja

i Kul­tura

B. Strze­mieczna.

 

KLASA 7 szkoła podstawowa

 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

przed­mioty ogólnokształcące

Dar­mowe pod­ręcz­niki wypożyczone

z biblio­teki szkolnej.

reli­gia

Spo­tka­nie ze Słowem.

Pod­ręcz­nik i ćwiczenia.

Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red. J. Szpet,

D. Jac­ko­wiak.

zasady muzyki

z ele­men­tami edy­cji nut

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Zasady muzyki.

PWM

F. Weso­łow­ski.

lite­ra­tura muzyczna

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Nauka o muzyce.

PWM

D. Wój­cik.

kształ­ce­nie słuchu

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia słuchu.

PWM

J. Dziel­ska,

L. Kaszycki

wycho­wa­nie do życia w rodzinie

Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzinie.

Zeszyt ucznia, klasa VII,

szkoła pod­sta­wowa.

Wydaw­nic­two Tau­rus Edukacja

i Kul­tura

B. Strze­mieczna.

 

KLASA 2 gimnazjum

 

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

przed­mioty ogólnokształcące

Dar­mowe pod­ręcz­niki wypożyczone

z biblio­teki szkolnej.

reli­gia

Aby nie ustać w drodze.

Pod­ręcz­nik i ćwiczenia.

Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red. J. Szpet,

D. Jac­ko­wiak.

zasady muzyki

z ele­men­tami edy­cji nut

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Zasady muzyki.

PWM

F. Weso­łow­ski.

lite­ra­tura muzyczna

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Nauka o muzyce.

PWM

D. Wój­cik.

kształ­ce­nie słuchu

Zakup we wrze­śniu — po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia słuchu.

PWM

J. Dziel­ska,

L. Kaszycki

 

KLASA 3 gimnazjum

Przed­miot

Tytuł pod­ręcz­nika

Autor pod­ręcz­nika

przed­mioty ogólnokształcące

Dar­mowe pod­ręcz­niki wypożyczone

z biblio­teki szkolnej.

kształ­ce­nie słuchu

Zakup we wrze­śniu– po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia słuchu.

PWM

J. Dziel­ska,

L. Kaszycki.

har­mo­nia

Zakup we wrze­śniu– po ustaleniu

z nauczy­cie­lem

Har­mo­nia

F. Weso­łow­ski

histo­ria muzyki

Skrypt dostar­czony przez nauczyciela

reli­gia

Żyć w miło­ści Boga.

Pod­ręcz­nik i ćwiczenia.

Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań

Red. J. Szpet,

D. Jac­ko­wiak.