KLASA 1

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
Edu­ka­cja wczesnoszkolna Dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej — Nasz Elementarz M. Lorek.
język angiel­ski Dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej — Incre­di­ble English 1. 2nd edi­tion (pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia),
Oxford Uni­ver­sity Press
S. Phil­lips, K. Gra­in­ger, M. Mor­gan, M. Slattery.
reli­gia Jeste­śmy w rodzi­nie Pana Jezusa
Pod­ręcz­nik i karty pracy.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red.J. Szpet, D. Jackowiak.
ryt­mika z kształ­ce­niem słuchu Nasz muzyczny ele­men­tarz
Wydaw­nic­two EUTERPE
T. Sta­cha, L. Florek-Stokłosa, I. Tomera-Chmiel

KLASA 2

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
edu­ka­cja wczesnoszkolna Dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej — Nasza szkoła — edu­ka­cja zin­te­gro­wana, Nasza szkoła — matematyka M. Lorek, A. Ludwa, M. Zatorska
język angiel­ski Dar­mowy pod­ręcz­nik wypo­ży­czony z biblio­teki szkol­nej — Incre­di­ble English 2. 2nd edi­tion ( pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia)- Oxford Uni­ver­sity Press S. Phil­lips, K. Gra­in­ger, M. Mor­gan, M. Slattery.
reli­gia Kochamy Pana Jezusa.
Pod­ręcz­nik i karty pracy.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red. J. Szpet, D. Jackowiak.
ryt­mika z kształ­ce­niem słuchu Nasza muzyka
Wydaw­nic­two EUTERPE
T. Sta­cha, L. Florek-Stokłosa, I. Tomera-Chmiel

KLASA 3

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
edu­ka­cja wczesnoszkolna Tro­pi­ciele. Edu­ka­cja wcze­snosz­kolna – boks.
Zaję­cia kom­pu­te­rowe z płytą CD-ROM,
WSiP
E. Bura­kow­ska i in.
język angiel­ski Incre­di­ble English 3. 2nd edi­tion
(Tylko pod­ręcz­nik).
Oxford Uni­ver­sity Press
S. Phil­lips, K. Gra­in­ger, M. Mor­gan, M. Slattery.
reli­gia Przyj­mu­jemy Pana Jezusa
Pod­ręcz­nik i karty pracy.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red. J. Szpet, D. Jackowiak.
kształ­ce­nie słuchu Skrypt wewnątrz­sz­kolny E. Zim­mer.

KLASA 4

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
przed­mioty ogólnokształcące Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej.
język nie­miecki Und so weiter. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia do języka nie­miec­kiego dla klasy IV.
Wydaw­nic­two Szkolne PWN
M. Kozub­ska, E. Kraw­czyk, L. Zastąpiło.
reli­gia Jestem chrze­ści­ja­ni­nem.
Pod­ręcz­nik, karty pracy.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red. J. Szpet, D. Jackowiak.
audy­cje muzyczne W kra­inie muzyki. Pod­ręcz­nik dla uczniów szkół muzycz­nych I stop­nia. PWN S.A.
(obo­wią­zuje w kla­sach IV-VI)
A. Kreiner-Bogdańska.
kształ­ce­nie słuchu Zakup we wrze­śniu– po usta­le­niu z nauczy­cie­lem
Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy IV szkoły muzycz­nej I stop­nia.
Dyk­tanda dla klasy IV szkoły muzycz­nej I stop­nia.
Wydaw­nic­two Triangiel
M. Wacholc M. Ćwi­kliń­ska, M. Rogozińska.

KLASA 5

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
język pol­ski Teraz pol­ski! 5 Język pol­ski – pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia lite­rac­kiego, kul­tu­ro­wego i języ­ko­wego;
Teraz pol­ski! 5 Zeszyt ćwi­czeń dla klasy 5. Nowa Era
Kli­mo­wicz, K. Brząkalik.
język angiel­ski World Explo­rer 2
(pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia+ bro­szura przy­go­to­wu­jąca do spraw­dzianu)
Nowa Era
J. Heath, M. Craw­ford, M. Mrozik-Jadacka.
język nie­miecki Und so weiter. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia do języka nie­miec­kiego dla klasy V.
Wydaw­nic­two Szkolne PWN
M. Kozub­ska, E. Kraw­czyk, L. Zastąpiło.
histo­ria Klucz do histo­rii. Pod­ręcz­nik do klasy 5.
WSiP
W. Kal­wat, M. Lis.
przy­roda Przy­roda z pomy­słem Pod­ręcz­nik. Szkoła pod­sta­wowa. Klasa 5. Część 1 i 2. Zeszyt ćwi­czeń: część 1 i 2.
Zaję­cia warsz­ta­towe do klasy 5 szkoły pod­sta­wo­wej. Część 1 i 2.
WSiP
U. Dep­czyk, Sien­kie­wicz H. Binkiewicz.
mate­ma­tyka Mate­ma­tyka 5. Pod­ręcz­nik + mul­ti­po­dręcz­nik (roczny dostęp) Zeszyty ćwi­czeń: Geo­me­tria, Liczby cał­ko­wite i ułamki cz.1,
Liczby cał­ko­wite i ułamki cz.2 (nowe wer­sje)
GWO
M. Dobro­wol­ska, M. Juce­wicz, P. Zarzycki.
pla­styka Pla­styka 4–6. Pod­ręcz­nik do szkoły pod­sta­wo­wej. Ćwi­cze­nia pla­styczne 5. WSiP Doda­tek do pod­ręcz­nika Pla­styka 4–6 Dłu­gie dzieje sztuki w dzie­się­ciu opowieściach. S. K .Stop­czyk, J. Cho­ła­ściń­ska. B. Neubart.
zaję­cia komputerowe Lek­cje z kom­pu­te­rem. Zaję­cia kom­pu­te­rowe. Klasa 5.
Pod­ręcz­nik z dostę­pem do zaso­bów WSIPnet.pl. Szkoła pod­sta­wowa.
WSIP
W. Jochem­czyk, I. Krajewska-Kranas.
zaję­cia techniczne Zaję­cia tech­niczne. Część tech­niczna.
Pod­ręcz­nik dla klas 4–6 szkoły pod­sta­wo­wej. Operon
U. Białka
reli­gia Wie­rzę w Boga. Pod­ręcz­nik, karty pracy.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red.J. Szpet, D. Jackowiak.
kształ­ce­nie słuchu Zakup we wrze­śniu– po usta­le­niu z nauczy­cie­lem
Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy V szkoły muz. I stop­nia. Dyk­tanda dla klasy V szkoły muzycz­nej I stop­nia. Wydaw­nic­two Triangiel
M. Wacholc M. Ćwi­kliń­ska, M. Rogozińska.
audy­cje muzyczne W kra­inie muzyki. Pod­ręcz­nik dla uczniów szkół muz. I stop­nia.
PWN S.A.
(obo­wią­zuje w kla­sach IV-VI)
A. Kreiner-Bogdańska.
wycho­wa­nie do życia w rodzinie Moje dora­sta­nie. Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie, zeszyt ucznia z kar­tami pracy, szkoła pod­sta­wowa, klasa V
Taurus
B. Strze­mieczna.


KLASA 6

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
język pol­ski Teraz pol­ski! 6 Język pol­ski – pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia lite­rac­kiego, kul­tu­ro­wego i języ­ko­wego;
Teraz pol­ski! 6 Zeszyt ćwi­czeń dla klasy 6. + Spraw­dzian na 100%. Repe­ty­to­rium szó­sto­kla­si­sty.
Nowa Era
Kli­mo­wicz, K. Brząkalik.
język angiel­ski World Explo­rer 3
(pod­ręcz­nik i ćwiczenia+Repetytorium)
Nowa Era
J. Heath, M. Crawford.
język nie­miecki Und so weiter. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia do języka nie­miec­kiego dla klasy VI.
Wydaw­nic­two Szkolne PWN
M. Kozub­ska, E. Kraw­czyk, L. Zastąpiło.
histo­ria Klucz do histo­rii. Pod­ręcz­nik do klasy 6.
WSiP
W. Kal­wat, M. Lis.
przy­roda Przy­roda z pomy­słem Pod­ręcz­nik. Szkoła pod­sta­wowa. Klasa 6. Część 1 i 2.
Zeszyt ćwi­czeń: część 1 i 2. Zaję­cia warsz­ta­towe do klasy 6 szkoły pod­sta­wo­wej. Część 1 i 2.
WSiP
U. Dep­czyk, Sien­kie­wicz, H. Binkiewicz.
mate­ma­tyka Mate­ma­tyka 6. Pod­ręcz­nik + mul­ti­po­dręcz­nik (roczny dostęp) Zeszyty ćwi­czeń: Geo­me­tria, Liczby i wyra­że­nia alge­bra­iczne cz.1 i 2 (nowe wer­sje)
GWO
M. Dobro­wol­ska, M. Juce­wicz, P. Zarzycki.
zaję­cia komputerowe Lek­cje z kom­pu­te­rem. Zaję­cia kom­pu­te­rowe. Klasa 6 Pod­ręcz­nik z dostę­pem do zaso­bów WSIPnet.pl. Szkoła pod­sta­wowa.
WSIP
W. Jochem­czyk, I. Krajewska-Kranas.
reli­gia Wie­rzę w Kościół. Pod­ręcz­nik, karty pracy.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red. J. Szpet, Jackowiak.
audy­cje muzyczne W kra­inie muzyki. Pod­ręcz­nik dla uczniów szkół muzycz­nych I stop­nia. PWN S.A.
(obo­wią­zuje w kla­sach IV-VI)
A .Kreiner-Bogdańska.
kształ­ce­nie słuchu Zakup we wrze­śniu– po usta­le­niu z nauczy­cie­lem
Sol­feż ele­men­tarny. Pod­ręcz­nik dla klasy VI szkoły muzycz­nej I stop­nia. Dyk­tanda dla klasy VI szkoły muzycz­nej I stop­nia.
Wydaw­nic­two Triangiel
M. Wacholc M. Ćwi­kliń­ska, M. Rogozińska.
wycho­wa­nie do życia w rodzinie Wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie. Zeszyt ucznia, szkoła pod­sta­wowa, klasa VI.
Taurus
M. Sitar­ska, B. Strzemieczna.

KLASA 7 (1 gimnazjum)

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
przed­mioty ogólnokształcące Dar­mowe pod­ręcz­niki wypo­ży­czone z biblio­teki szkolnej.
reli­gia Spo­tka­nie ze Sło­wem. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red. J. Szpet, D. Jackowiak.
zasady muzyki Zasady muzyki.
PWM
F. Weso­łow­ski.
Histo­ria muzyki z lite­ra­turą muzyczną Zakup we wrze­śniu — po usta­le­niu z nauczy­cie­lem
Nauka o muzyce.
PWM
D. Wój­cik.
kształ­ce­nie słuchu Zakup we wrze­śniu — po usta­le­niu z nauczy­cie­lem
Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia słu­chu.
PWM
J. Dziel­ska, L. Kaszycki

KLASA 8 (2 gimnazjum)

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
język pol­ski Słowa na cza­sie. Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia lite­rac­kiego i kul­tu­ro­wego, klasa 2 .
Słowa na cza­sie. Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia języ­ko­wego z ćwi­cze­niami, klasa 2.
Nowa Era
M. Chmiel i in.
język angiel­ski 1.Smart Time 2 – Student’s Book 2. Smart time 2 –Work­book.
Express Publishing
V. Evans, J. Dooley
język nie­miecki Kom­pass 3 neu. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia do języka nie­miec­kiego dla gim­na­zjum. Wydaw­nic­two Szkolne PWN E. Rey­mont, A. Sibiga, M. Jezier­ska– –Wiejak.
histo­ria Bli­żej histo­rii – pod­ręcz­nik do klasy 2.
WSiP
I. Kąko­lew­ski, A. Plucińska-Mieloch.
geo­gra­fia Pla­neta Nowa 2. Pod­ręcz­nik do geo­gra­fii dla klasy dru­giej gim. Zeszyt ćwi­czeń
Pla­neta Nowa 2. Pla­neta Nowa 3. Pod­ręcz­nik do geo­gra­fii dla klasy dru­giej gim. Zeszyt ćwi­czeń Pla­neta Nowa 3.
Nowa Era
D. Szczy­piń­ski, M. Wój­to­wicz. M. Szubert
bio­lo­gia Cie­kawa bio­lo­gia. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia. Część 2.
WSiP
E. Kłos, W. Kofta, M. Kukier-Wyrwicka.
mate­ma­tyka Mate­ma­tyka 2. Pod­ręcz­nik +mul­ti­po­dręcz­nik (roczny dostęp).
Mate­ma­tyka 2. Zeszyt ćwi­czeń+ CD-ROM
GWO
M. Dobro­wol­ska i in.
fizyka Cie­kawa fizyka 2. Pod­ręcz­nik 2. Zeszyt ćwi­czeń 2. Dzien­nik badaw­czy 2.1 i 2.2.
WSiP
J. Poznań­ska, M. Rowińska.
che­mia Cie­kawa che­mia. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia. Część 2.
WSiP
H. Guliń­ska, J. Smolińska.
WOS Dziś i jutro 2. Pod­ręcz­nik z ćwi­cze­niami dla gim­na­zjum.
Nowa Era
I. Janicka i in.
reli­gia Aby nie ustać w dro­dze. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red. J. Szpet, D. Jackowiak.
kształ­ce­nie słuchu Zakup we wrze­śniu– po usta­le­niu z nauczy­cie­lem
Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia słu­chu.
PWM
J. Dziel­ska, L. Kaszycki


KLASA 9 (3 gimnazjum)

Przed­miot Tytuł pod­ręcz­nika Autor pod­ręcz­nika
język pol­ski Słowa na cza­sie. Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia lite­rac­kiego i kul­tu­ro­wego, klasa 3 .
Słowa na cza­sie. Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia języ­ko­wego z ćwi­cze­niami, klasa 3.
Nowa Era
Kalen­darz gim­na­zja­li­sty. Kurs przy­go­to­waw­czy do egza­minu w czę­ści huma­ni­stycz­nej.
GWO
M. Chmiel i in. B. Fiszer, M. Hajduk
język angiel­ski 1.Język angiel­ski. Desti­na­tion: Exam. Arku­sze egza­mi­na­cyjne do gim­na­zjum. Nowa Era 2. Egza­min gim­na­zjalny – Repe­ty­to­rium. Poziom pod­sta­wowy i roz­sze­rzony.
Express Publishing
J. Sochaczewska-Kuleta, V. Evans, J. Dooley.
język nie­miecki Kom­pass 4 neu. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia do j. nie­miec­kiego dla gim­na­zjum.
Wydaw­nic­two Szkolne PWN
E. Rey­mont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak.
histo­ria Bli­żej histo­rii – pod­ręcz­nik do klasy 3
WSiP
I. Kąko­lew­ski, K. Kowa­lew­ski, A. Plucińska-Mieloch.
geo­gra­fia Kon­ty­nu­acja pod­ręcz­nika z klasy 8.-Planeta Nowa 3. Pod­ręcz­nik do geo­gra­fii dla klasy dru­giej gim­na­zjum. Zeszyt ćwi­czeń Pla­neta Nowa 3.
Nowa Era
M. Szu­bert.
bio­lo­gia Cie­kawa bio­lo­gia. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia. Część 3.
WSiP
E. Kłos, W. Kofta, M. Kukier-Wyrwicka.
mate­ma­tyka Mate­ma­tyka 3. Pod­ręcz­nik +mul­ti­po­dręcz­nik (roczny dostęp). Mate­ma­tyka 3. Zeszyt ćwi­czeń+ CD-ROM
GWO
M. Dobro­wol­ska i in.
fizyka Cie­kawa fizyka 3. Pod­ręcz­nik 3. Zeszyt ćwi­czeń 3. Dzien­nik badaw­czy 3.
WSiP
J. Poznań­ska, M. Rowińska
che­mia Cie­kawa che­mia. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia. Część 3.
WSiP
H. Guliń­ska, J. Smolińska.
kształ­ce­nie słuchu Zakup we wrze­śniu– po usta­le­niu z nauczy­cie­lem
Pod­ręcz­nik do kształ­ce­nia słu­chu.
PWM
J. Dziel­ska, L. Kaszycki
reli­gia Żyć w miło­ści Boga. Pod­ręcz­nik i ćwi­cze­nia.
Wydaw­nic­two Święty Woj­ciech, Poznań
Red. J. Szpet, D. Jackowiak.