Woje­wódzki Kon­kursu Przed­mio­towy – Mate­ma­tyczny dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skiego składa się z trzech eta­pów: szkol­nego, rejo­no­wego woje­wódz­kiego. Kon­kurs obej­muje wie­dzę i  umie­jęt­no­ści zawarte w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej odpo­wied­niej dla danego poziomu kształ­ce­nia ogól­nego z mate­ma­tyki w szkole pod­sta­wo­wej posze­rzone o zagad­nie­nia szcze­gó­łowe omó­wione w regu­la­mi­nie. Na poszcze­gól­nych eta­pach kon­kursu ucznio­wie roz­wią­zują test kon­kur­sowy, który składa się z zadań otwar­tych i zamknię­tych.
W bie­żą­cej edy­cji kon­kursu, w eta­pie pierw­szym uczest­ni­czyło dzie­się­cioro uczniów. Pię­ciu czwar­to­kla­si­stów, trzech pią­to­kla­si­stów oraz dwóch uczniów klasy szó­stej. Etap szkolny odbył się w pią­tek 21 listo­pada 2014 roku w PSChJK. Do etapu rejo­no­wego kwa­li­fi­kuje się uczeń, który na eta­pie szkol­nym otrzy­mał mini­mum 30 na 40 moż­li­wych punk­tów.
Do kolej­nego, dru­giego, etapu prze­szedł uczeń klasy V Ignacy Kuź­niew­ski, który uzy­skał bar­dzo dobry wynik wyno­szący 32 punkty.
Etap rejo­nowy odbył się w czwar­tek, 8 stycz­nia 2015 roku w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 17 im. Józefa Igna­cego Kra­szew­skiego w Pozna­niu. Ignacy Kuź­niew­ski z testu uzy­skał 28 punk­tów, co oka­zało się 5 wyni­kiem spo­śród 126 uczest­ni­ków. Do etapu, ostat­niego, woje­wódz­kiego kwa­li­fi­kuje się uczeń, który otrzyma na eta­pie rejo­no­wym mini­mum 32 na 40 moż­li­wych punk­tów (wię­cej infor­ma­cji n stro­nie http://sp17poznan.pl/aktualnosci.php).

Wynik Igna­cego to duży suk­ces!
GRATULUJEMY!