09.03. dzieci uczest­ni­czyły w lek­cji muze­al­nej w Muzeum Naro­do­wym. Poznały barwy pod­sta­wowe i pochodne, a także spo­sób łącze­nia ich. Szu­kały obra­zów wyko­na­nych kolo­rami cie­płymi i zim­nymi. Na zakoń­cze­nie odbyły się warsz­taty plastyczne.