W ostat­nich dniach paź­dzier­nika odbyła się lek­cja połą­czona z warsz­ta­tami „Jesienne lam­piony”. W pierw­szej czę­ści dzieci roz­ma­wiały o tra­dy­cjach zwią­za­nych z dniem Wszyst­kich Świę­tych, a następ­nie wyko­nały szklane dekoracje.