Po raz pierw­szy w 60-letniej histo­rii Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego wzięli w nim udział ucznio­wie naszej szkoły : Ula Bogacka z klasy V – w kate­go­rii „Młody Popu­la­ry­za­tor Pol­skiej Muzyki Roz­ryw­ko­wej” ( przy­go­to­wa­nie – p. Marzena Micha­łow­ska) oraz Chór Kame­ralny PSCHJK w skła­dzie : San­dra Andrze­jew­ska, Zuzanna Dymek, Maria Milo, Patry­cja Kro­pi­dłow­ska, Rok­sana Kor­dziń­ska, Wero­nika Ludwi­czak, Nata­lia Wiel­gosz, Joanna Jud­ko­wiak ( klasa IX ) oraz Zuzanna Wysocka i Mar­tyna Olszew­ska ( klasa VIII ). Chór przy­go­to­wała p. Kinga Kotla­rek, a akom­pa­nio­wał zarówno Uli Bogac­kiej , jak i Chó­rowi Kame­ral­nemu p. Cze­sław Łynsza.

Pierw­szy występ naszych uczniów – to prze­tar­cie szla­ków dla następ­ców, któ­rzy zechcą roz­wi­jać swoje talenty i umie­jęt­no­ści nie tylko w zakre­sie tzw. muzyki kla­sycz­nej. To także zdo­by­wa­nie nie­zbęd­nego doświad­cze­nia w nowym nur­cie muzycz­nym. Zarówno Ula Bogacka , jak i Chór Kame­ralny zapre­zen­to­wały się god­nie, z zaan­ga­żo­wa­niem i na wyso­kim pozio­mie arty­stycz­nym i sce­nicz­nym w Sali Kon­cer­to­wej PSM I st. w Luba­czo­wie. Należą im się za to ogromne gra­tu­la­cje i wyrazy uzna­nia, bo choć nie zdo­były żad­nego wyróż­nie­nia wśród ponad 60 uczest­ni­ków – soli­stów, zespo­łów wokal­nych, wokalno – instru­men­tal­nych, big-bandów, to pozo­sta­wiły po sobie dobre wra­że­nie — a to już ocena juro­rów, wyra­żona po ich występie.

GRATULUJEMY !!!!