Z A P R A S Z A M Y !!!!

Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów  i  wszyst­kich ,
któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy  z  zespo­łem wokal­nym, chóralnym.

na

VIII   WARSZTATY  CHÓRALNECHÓRALNE   ABECADŁO”
POZNAŃSKA  SZKOŁA  CHÓRALNA  JERZEGO  KURCZEWSKIEGO
11  MAJA  2018 R. ; GODZ.  10 : 00

 

 

Wykła­dow­cami będą :  

Prof. dr hab.  Krzysz­tof  Szy­dzisz
– Dyry­gent i peda­gog wokalny,
Aka­de­mia Muzyczna– Byd­goszcz
Chór Kame­ralny Uni­wer­sy­tetu UAM w Poznaniu,

Prof. dr hab. Mag­da­lena Wdo­wicka — Mac­kie­wicz,
– Dyry­gent i peda­gog wokalny,
Aka­de­mia Muzyczna w Pozna­niu
Chór Kame­ralny „Dysonans”

mgr  Jacek  Sykul­ski
– kom­po­zy­tor, dyry­gent,
Poznań­ski Chór Chło­pięcy – Poznań

  

KOORDYNATOR  WARSZTATÓW : JAN LEHMANN ; kon­takt : janekleh@gmail.com  ; komórka : 602 348 004

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje wraz z kartą zgło­sze­nia (pobierz).