W dniu 11 maja 2018 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbyła się kolejna, jubi­le­uszowa, VIII już edy­cja Warsz­ta­tów Chó­ral­nych „Chó­ralne abecadło”.

Wykła­dow­cami byli : prof. dr hab. Krzysz­tof Szy­dzisz z Pozna­nia, prof. dr hab. Mag­da­lena Wdowicka-Mackiewicz z Pozna­nia oraz mgr Jacek Sykul­ski z Poznania.

VIII edy­cja wzbu­dziła Zain­te­re­so­wa­nie uczest­ni­ków z róż­nych stron Pol­ski, m.in. z : Pozna­nia, Pamiąt­kowa, Gdań­ska, Gdyni, Gole­niowa, Morzewa, Prud­nika, Gnie­zna, Koło­brzegu, Świ­no­uj­ścia, Leszna, Lęborka, Kościana, Łań­cuta, Gosty­nina, Obor­nik, Sycyny, Węgrowa, Kamie­nia Pomor­skiego, Kosza­lina, Tar­nowa Pod­gór­nego, Sulęcinka .

Prof. Krzysz­tof Szy­dzisz jak zawsze zachwy­cił słu­cha­czy swoja wie­dzą , eru­dy­cja , prze­my­śle­niami tym razem zwią­za­nymi z „uwal­nia­niem głosu”. Prof. Mag­da­le­nia Wdowicka-Mackiewicz w spo­sób prak­tyczny , akty­wi­zu­jąc uczest­ni­ków pod­czas krót­kich lek­cji dyry­go­wa­nia na wybra­nych utwo­rach, zwra­cała uwagę na gest dyry­genta, będący wyra­zem eks­pre­sji. I na koniec dyrek­tor Poznań­skiego Chóru Chło­pię­cego p. mgr Jacek Sykul­ski pró­bo­wał zwró­cić uwagę słu­cha­czy na rolę dyry­gent i kom­po­zy­tora w jed­nej osobie

W warsz­ta­tach wzięli udział ucznio­wie i uczen­nice z klasy IV-VIPSCHJK, wyko­nu­jąc utwór”Kyrie” p. Jacka Sykul­skiego, napi­sany spe­cjal­nie na potrzeby warsz­ta­tów. A pod­czas lek­cji dyry­go­wa­nia uczest­ni­kom przy  for­te­pia­nie akom­pa­nio­wali nauczy­ciele szkoły :

  1. Kata­rzyna Kujawa oraz p. Edyta Muchowiecka.

Uczest­nicy warsz­ta­tów wyjeż­dżali bar­dzo usa­tys­fak­cjo­no­wani, pod­kre­śla­jąc wysoki poziom mery­to­ryczny pre­zen­to­wany przez wykła­dow­ców, cie­kawe tematy warsz­ta­tów, a także bar­dzo dobrą organizację.

Dzię­ku­jemy : wykła­dow­com za przy­ję­cie zapro­sze­nia,  uczest­ni­kom za tak liczny udział i pozy­tywne opi­nie  oraz wszyst­kim orga­ni­za­to­rom – pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji szkoły,  obsługi szkoły, kuchni za ofiarną i pro­fe­sjo­nalną pomoc w przy­go­to­wa­nie i opiekę pod­czas prze­biegu całych warsztatów.

DO   ZOBACZENIA  ZA ROK !!!!