W Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego zakoń­czyły się w piątek,28.04.2017 r. kolejne warsz­taty chó­ralne. Pro­wa­dzący – p. Agnieszka Sowa z Byd­gosz­czy, p. Agnieszka Franków-Żelazny z Wro­cła­wia oraz p. Teresa Nowak z Pozna­nia swoją wie­dzę, suge­stie doświad­cze­nie prze­ka­zy­wali słu­cha­czom, któ­rzy przy­je­chali do Pozna­nia z 30 miast z całej Pol­ski. A były to czę­sto bar­dzo odle­głe miej­sco­wo­ści, m.in. Kra­ków, Prudnik,Rybnik,Łańcut, Bia­ły­stok, Klucz­bork, War­szawa, Wro­cław, Bydgoszcz,Olesno, Sycyna,Łódź, Będzin,Pułtusk. Kalisz, Tar­no­wiec.
Tak sze­ro­kie zain­te­re­so­wa­nie świad­czy nie­wąt­pli­wie o tym, że warsz­taty Szkoły Chó­ral­nej mają już swój cha­rak­ter, pozy­cję i renomę na mapie Pol­ski. Świad­czą także
o tym, że potrzeba spo­tkań, aby dosko­na­lić swój warsz­tat dyry­gencki, chó­ralny, wokalny jest cią­gle nie­za­spo­ko­jona.
Wszy­scy uczest­nicy – co potwier­dzają opi­nie zawarte w ankie­tach — wyje­chali zmę­czeni, ale bar­dzo usa­tys­fak­cjo­no­wani. Chwa­lili nie tylko wysoki poziom mery­to­ryczny wykła­dów, ale rów­nież wzo­rową orga­ni­za­cję i gościn­ność, z jaką zostali przy­jęci w naszej szkole.
Wszyst­kim – wykła­dow­com, uczest­ni­kom – skła­damy ser­deczne podzię­ko­wa­nia za przy­ję­cie zapro­sze­nia, miłe słowa i wspa­niała atmos­ferę cało­dnio­wego spo­tka­nia.
A dyrek­cji szkoły, pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji i obsługi oraz nauczy­cie­lom za dosko­nałą orga­ni­za­cję.
I na koniec chó­rom – dziew­czę­cemu i dzie­cię­cemu — za pro­fe­sjo­na­lizm, wzo­rowe zacho­wa­nie i wspa­niałą współ­pracę pod­czas trwa­nia wykła­dów.
DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK !