Z A P R A S Z A M Y !!!!

Dyry­gen­tów, nauczy­cieli, instruk­to­rów, stu­den­tów  i  wszyst­kich ‚  któ­rzy pra­gną dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści w pracy  z  zespo­łem wokal­nym, chóralnym.

na

VII   WARSZTATY  CHÓRALNECHÓRALNE   ABECADŁO”

POZNAŃSKA  SZKOŁA  CHÓRALNA  JERZEGO  KURCZEWSKIEGO

28  KWIETNIA  2017 R. ; GODZ.  09 : 00

Wykła­dow­cami będą :  

mgr  Agnieszka  Sowa      

- Dyry­gent i peda­gog wokalny, Chór Uniwersytetu

Technologiczno-Przyrodniczego w Byd­gosz­czy, Chór dzie­cięcy „Rubinki” PZSM w Bydgoszczy

 

dr hab. Agnieszka Fran­ków – Żelazny

- Dyrek­tor arty­styczny Chóru Naro­do­wego Forum Muzyki,

dyrek­tor arty­styczny Pol­skiego Naro­do­wego Chóru Mło­dzie­żo­wego, dyrek­tor pro­gra­mowy Aka­de­mii Chóralnej

 

mgr  Teresa  Nowak  -        muzyk, cho­re­ograf, peda­gog, kie­row­nik arty­styczny Zespołu Pla­styki Ruchu

 

KOORDYNATOR  WARSZTATÓW : JAN LEHMANN ; kon­takt : janekleh@gmail.com  ; komórka : 602 348 004

 

Karta zgło­sze­nia