W dniu 6 maja 2016 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbyła się kolejna, VI już edy­cja Warsz­ta­tów Chó­ral­nych „Chó­ralne abecadło”.

VI edy­cja wzbu­dziła jak zwy­kle sze­ro­kie zain­te­re­so­wa­nie. Przy­byli dyry­genci nie tylko z Pozna­nia, Wiel­ko­pol­ski ( Kościan, Kalisz, Koście­rzyna, Ple­szew, Słupca, Pamiąt­kowo, Zło­towa, Zbą­szyń, Suchy Las ), ale także Opola, Gdań­ska, Pucka, Byd­gosz­czy, War­szawy, Wro­cła­wia, Klucz­borka, Łodzi, Prud­nika, Koście­rzyna. Sieradza.

VI edy­cja wzbu­dziła jak zwy­kle sze­ro­kie zain­te­re­so­wa­nie. Wykła­dow­cami byli : p. Ali­cja Sze­luga – dyrek­tor arty­styczny Chóru Dziew­czę­cego „Skow­ronki” z Pozna­nia, p. dr Joanna Piech – Sla­wecka – asy­stent Chóru Kame­ral­nego UAM w Pozna­niu oraz orga­ni­za­torka Festi­walu „ Uni­ve­ri­stas Can­tans ” oraz p. Prof. dr hab. Marek Gan­decki — dyry­gent Chóru Kame­ral­nego „Musica Viva ” Uni­wer­sy­tetu Eko­no­micz­nego w Pozna­niu i Chóru Kame­ral­nego Aka­de­mii Muzycz­nej w Poznaniu.

Nie obyło się bez zawi­ro­wań loso­wych. Z przy­czyn zdro­wot­nych nie mogła być obecna Pani Pro­fe­sor Vio­letta Bie­lecka, ale dzięki ludziom dobrej woli ‚czyli p. Pro­fe­so­rowi Krzysz­to­fowi Szy­dzi­szowi , któ­remu w tym miej­scu skła­damy chó­ralne podzię­ko­wa­nie, w ostat­niej chwili zgo­dziła się przy­jąć zapro­sze­nie Pani Dr Joanna Piech-Sławecka. Zain­spi­ro­wała słu­cha­czy wykła­dem o impro­wi­za­cji w pracy z chórem .

Pan Pro­fe­sor Marek Gan­decki nie tylko wie­dzą, zaan­ga­żo­wa­niem, ale i nie­zwy­kłym opty­mi­zmem prze­ko­ny­wał słu­cha­czy, że się­ga­nie po muzykę dawną nie powinno być powo­dem kom­plek­sów w sto­sunku do wyko­naw­stwa tej muzyki w cza­sach Pale­striny, czy Mon­te­ver­diego. Wręcz odwrot­nie. Jak odczy­ty­wać tę muzykę z duchem dzi­siej­szych cza­sów, poka­zali chó­rzy­ści z Pana Profesora.

A Pani Ali­cja Sze­luga jak zwy­kle zauro­czyła ener­gią, znaw­stwem zwią­za­nym z pro­wa­dze­niem chóru dzie­cię­cego. Wszyst­kim — wykła­dow­com, słu­cha­czom, orga­ni­za­to­rom — skła­damy chó­ralne podziękowania.

W warsz­ta­tach wzięli udział ucznio­wie i uczen­nice z klasy V i IX PSCHJK, pre­zen­tu­jąc w spo­sób pro­fe­sjo­nalny i odpo­wie­dzialny zamie­rze­nia i suge­stie pro­wa­dzą­cych – p. Ali­cji Sze­lugi i p. Joanny Piech-Sławeckiej. To było nie­ła­twe zada­nie, bowiem mówiąc języ­kiem chó­ral­nym wystą­pili a‘vista, bez przygotowania.

Patro­nat nad warsz­ta­tami objął po raz kolejny st. wizy­ta­tor CEA Regionu Wiel­ko­pol­skiego p. mgr Artur Matejuk.

Uczest­nicy warsz­ta­tów wyjeż­dżali bar­dzo usa­tys­fak­cjo­no­wani, pod­kre­śla­jąc wysoki poziom mery­to­ryczny pre­zen­to­wany przez wykła­dow­ców, cie­kawe tematy warsz­ta­tów , a także bar­dzo dobrą organizację.

Dzię­ku­jemy: wykła­dow­com za przy­ję­cie zapro­sze­nia, uczest­ni­kom za tak liczny udział i pozy­tywne opi­nie oraz wszyst­kim orga­ni­za­to­rom – pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji szkoły, obsługi szkoły, kuchni za ofiarną i pro­fe­sjo­nalną pomoc w przy­go­to­wa­nie i opiekę pod­czas prze­biegu całych warsztatów.

Kolejne warsz­taty orga­ni­zo­wane przez Szkołę Chó­ralną dowio­dły, że “głód” śpie­wa­nia chó­ral­nego jest cią­gle nie­za­spo­ko­jony. Toteż zapra­szamy za rok na miejmy nadzieję także inspi­ru­jące spo­tka­nie ze sztuką chó­ral­nego muzykowania.

DO ZOBACZENIA ZA ROK !!!!