W dniu 8 maja 2015 r. w Poznań­skiej Szkole Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego odbyła się kolejna, jubi­le­uszowa, V już edy­cja Warsz­ta­tów Chó­ral­nych „Chó­ralne abe­ca­dło”.
Wykła­dow­cami byli :

  • dr hab. Agnieszka Fran­ków – Żela­zny z Wrocławia,
  • dr Zbi­gniew Gro­chal z Teatru Nowego w Poznaniu
  • prof. dr hab. Krzysz­tof Szy­dzisz z Poznania.

V edy­cja wzbu­dziła bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­nie. Przy­je­chało 65 dyry­gen­tów i stu­den­tów z 25 miej­sco­wo­ści z całej Pol­ski, takich jak : War­szawa, Poznań, Koście­rzyna, Żyrar­dów, Łódź, Byd­goszcz, Jele­nia Góra, Opole, Pamiąt­kowo, Kra­ków, Szcze­cin, Gdańsk, Wro­cław, Kościan, Będzin, Śrem, Gnie­zno, Zbą­szyń, Kępno, Wolsz­tyn, Gorzów Wlkp., Leszno, Borowo, Puck, Syców.
Pani dr Agnieszka Fran­ków – Żela­zny w spo­sób nie­zwy­kle komu­ni­ka­tywny i aktywny wyja­śniała słu­cha­czom pro­blemy zwią­zane ze sku­tecz­no­ścią gestu dyry­genc­kiego. A odby­wało się to z udzia­łem samych słu­cha­czy pod­czas krót­kich lek­cji dyry­go­wa­nia na wybra­nych przez nich samych utwo­rach.
Pan dr Zbi­gniew Gro­chal, jako zna­ko­mity aktor, ale także wykła­dowca dyk­cji na Aka­de­mii Muzycz­nej w Pozna­niu z wła­ściwą sobie suge­styw­no­ścią i zna­jo­mo­ścią tematu wyja­śniał i pod­kre­ślał zna­cze­nie dyk­cji i prze­kazu słow­nego w śpie­wie chó­ral­nym, by słu­chacz wie­dział, o czym śpie­wamy.
Nato­miast pan prof. Krzysz­tof Szy­dzisz zain­try­go­wał zebra­nych pro­ble­mem budo­wa­nia stra­te­gii brzmie­nia chó­ral­nego. Jak ważny, intry­gu­jący i cią­gle nie­zgłę­biony jest to temat wyka­zał to prof. Szy­dzisz pod­czas swego wykładu kon­stru­ując różne brzmie­nia z wyko­rzy­sta­niem żywego apa­ratu wyko­naw­czego, jakim byli ucznio­wie i uczen­nice kl. VIIIIX Szkoły Chó­ral­nej.
Usta­wia­jąc głosy zespołu chó­ral­nego w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach, zmie­nia­jąc ilo­ściowo i jako­ściowo skład oso­bowy, a także miej­sce wyko­na­nia wyka­zał, jak wiele jest ele­men­tów i moż­li­wo­ści wpły­wa­ją­cych na brzmie­nie zespołu chó­ral­nego. I jak ogromna rola dyry­genta, aby efekt brzmie­niowy był poprzez wła­ściwe pro­por­cje i stra­te­gię pro­wa­dzą­cego osią­gnięty zgod­nie z moż­li­wo­ściami zespołu i zało­że­niami kom­po­zy­tora.
W warsz­ta­tach wzięli udział ucznio­wie i uczen­nice z klasy VIIIIX PSCHJK, wyko­nu­jąc utwór „Gaude Mater Polo­nia”. A pod­czas lek­cji dyry­go­wa­nia uczest­ni­kom przy for­te­pia­nie akom­pa­nio­wali nauczy­ciele szkoły : p. Renata Sikor­ska,
p. Kinga Kotla­rek oraz p. Adrian Olszew­ski.
Patro­nat nad warsz­ta­tami objął po raz kolejny st. wizy­ta­tor CEA Regionu Wiel­ko­pol­skiego p. mgr Artur Mate­juk.
Uczest­nicy warsz­ta­tów wyjeż­dżali bar­dzo usa­tys­fak­cjo­no­wani, pod­kre­śla­jąc wysoki poziom mery­to­ryczny pre­zen­to­wany przez wykła­dow­ców, cie­kawe tematy warsz­ta­tów, a także bar­dzo dobrą organizację.

Dzię­ku­jemy: wykła­dow­com za przy­ję­cie zapro­sze­nia, uczest­ni­kom za tak liczny udział i pozy­tywne opi­nie oraz wszyst­kim orga­ni­za­to­rom – pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji szkoły, obsługi szkoły, kuchni za ofiarną i pro­fe­sjo­nalną pomoc w przy­go­to­wa­nie i opiekę pod­czas prze­biegu całych warsztatów.

DO ZOBACZENIA ZA ROK !!!!