10 listo­pada w auli szkoły odbyła się uro­czy­stość z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści. W wyko­na­niu uczniów usły­sze­li­śmy wier­sze patrio­tyczne, kom­po­zy­cje for­te­pia­nowe i wokalne kom­po­zy­to­rów pol­skich. Nad cało­ścią pro­jektu czu­wał zespół naszych wspa­nia­łych Pań: Agata Moskal (polo­nistka), Renata Sikor­ska (pia­nistka), Joanna Sza­bla (emi­sjo­nistka) – dla wszyst­kich wyrazy szcze­rego uzna­nia za wło­żoną pracę i zna­ko­mity efekt artystyczny.