06 listo­pada w Auli UAM odbyła się uro­czy­stość wrę­cze­nia nagrody J. Kur­czew­skiego wybit­nemu kom­po­zy­to­rowi Romu­al­dowi Twardowskiemu.

W cza­sie uro­czy­sto­ści zabrzmiały utwory Lau­re­ata oraz „Msza Koro­na­cyjna” W. A. Mozarta. Wyko­naw­cami byli: Chór Dziew­częcy PSChJK, Chór Kame­ralny PSChJK, Poznan­ski Chór Chło­pięcy, Poznań­ska Orkie­stra Kame­ralna, soli­ści: J. Bie­gań­ski, P. Koci­niew­ski, D. Budziń­ski, W. Rasiak. Całość popro­wa­dził dyr. Jacek Sykulski.