W dniach 6.10, 8.10, 13.10 oraz 15.10.2015 w PSChJK odbędą się testy E.E.Gordona (“Śred­nia miara słu­chu muzycz­nego”) dla klasy I. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące testów znajdą się na stro­nie sek­cji ogólnomuzycznej.”