Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego
Sek­cja przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych Rok szkolny 2015/2016

Ter­mi­narz

Semestr I

1. 20 Rocz­nica śmierci Patrona Szkoły – Jerzego Kur­czew­skiego 9.09.2015
2. Kon­cert z oka­zji 20 rocz­nicy śmierci prof.
3. Test Gor­dona
4. Spek­takl „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” 25–26.09.2015 udział soli­stów (Bie­gań­ski, Wój­cik, Koper­ski oraz Chóru Dziew­czę­cego)
5. Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Muzyki 1.10.2014 — czwar­tek
6. Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej – Kon­cert 14 paź­dzier­nik–
7. Wewnątrz­sz­kolny test z kształ­ce­nia słu­chu kl. IV-IX paź­dzier­nik 2015
8. Wrę­cze­nie Nagrody o. Jerzego Kur­czew­skiego – p. Paweł Łuka­szew­ski – LAUREAT — Aula UAMPCHCH
9. XXVII Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Muzyki Reli­gij­nej im. Ks. Sta­ni­sława Ormiń­skiego – Rumia — 23 – 25 paź­dzier­nik 2015
RUMIA – Zespół ”Akry­wima”
10. Kon­cert pt.”Absolwenci i ich chóry” Aula Nova AM — Chór Kame­ralny, Chór Dzie­cięcy „Kuku­łeczki – 13.11.2015
11. Dzień Patrona — 14.11.2015
12. XVIII Łódzki Festi­wal Chó­ralny – CANTIO LODZIENSIS — Chór Dzie­cięcy „Kuku­łeczki” — 14–15.11.2015
13. Tour­nee kolę­dowe Chóru Dziew­czę­cego — Holan­dia 30.11 – 6.12.2015
14. Nagra­nie mate­riału na płytę z utwo­rem Jacka Sykul­skiego z oka­zji 1050 rocz­nicy Chrztu Pol­skiego — listo­pad 2015
15. Kon­cert zespo­łów wokal­nych dla rodzi­ców i przy­ja­ciół — styczeń/luty 2016

Semestr II

1. Test Gor­dona w kla­sach I – III marzec 2016
2. Wewnątrz­sz­kolny kon­kurs o Patro­nie PSCHJK marzec 2016
3. Wyjazd Chóru Dziew­czę­cego – WERONA 29.03 – 3.04. 2016
4 . Rekru­ta­cja kwie­cień 2016
5. Spo­tka­nie z operą kwiecień-maj 2016
6. Wewnątrz­sz­kolny test z kształ­ce­nia słu­chu – kl. VI, IX kwie­cień 2016
7. Warsz­taty Chó­ralne „Chó­ralne abe­ca­dło maj 2016
8. Kon­cert uczniów klasy p. Marzeny Micha­łow­skiej maj 2016
9. Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­nego Aula UAM – czer­wiec 2016

EGZAMINY PROMOCYJNE

CHÓR

Klasy IIVI
Klasa II — godz. 1100 — 6 czerwca 2016 — ponie­dzia­łek
Klasa III — godz. 1100 — 7 czerwca 2016 — wto­rek
Klasa IV — godz. 1100 — 8 czerwca 2016 — środa Klasa V — godz. 1100 — 9 czerwca 2016 — czwar­tek
Klasa VI — godz. 1100 — 10 czerwca 2016 — piątek

ZESPOŁY WOKALNE

Klasy VIIIX

Klasa VII — godz. 15 00 — 8 czerwca 2016 — środa
Klasa VIII — godz. 15 30 — 8 czerwca 2016 – środa
Klasa IX — godz. 1500 — 9 czerwca 2016 — czwartek