Dzień Teatru Publicz­nego obcho­dzony będzie już po raz trzeci. Pomysł tego święta zro­dził się w 2015 roku, kiedy teatr publiczny w Pol­sce – a więc teatr dostępny i mówiący w imie­niu każ­dego – obcho­dził 250-lecie swo­jego ist­nie­nia. Ogól­no­pol­ska akcja biletu za gro­sze, była jed­nym z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń obcho­dów i cie­szyła się wiel­kim powo­dze­niem.
W akcji „Bilet do teatru za 500 gro­szy” weź­mie udział 97 teatrów z 38 pol­skich miast.
Tego­rocz­nym spek­ta­klem Teatru Ani­ma­cji obję­tym pro­mo­cją jest Lustrzana chmura Roberta Jarosza.

Gro­sze znów grają rolę! Zachę­cam do skorzystania.