Wielki suk­ces Uli Bogac­kiej, uczen­nicy IV klasy Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego! Przy­go­to­wana przez Marzenę Micha­łow­ską, przy akom­pa­nia­men­cie Cze­sława Łyn­szy, zdo­była I miej­sce (ex aequo), na IX Regio­nal­nym Kon­kur­sie Na Wyko­na­nie Pio­senki “Lubimy Śpie­wać”! Ulka kon­ty­nu­uje dobrą passę. To już trze­cie zwy­cię­stwo uczen­nic Marzeny Micha­łow­skiej w tym kon­kur­sie. Wcze­śniej, w roku 2012, pod­czas VI edy­cji kon­kursu chlubę PSChJK przy­nio­sła Justyna Sikor­ska, a w ubie­głym, 2014 roku, Wik­to­ria Nowak!