Jest nam miło poin­for­mo­wać o suk­ce­sie uczen­nicy klasy VI PSChJK — Ali­cji Macie­jew­skiej, która została lau­re­atką Woje­wódz­kiego Kon­kursu Języka Pol­skiego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych w roku szkol­nym 2016/17.

Gala wrę­cze­nia zaświad­czeń i nagród odbyła się 26 maja 2017 r. w auli Ogól­no­kształ­cą­cej Szkoły Muzycz­nej przy ul. Sol­nej w Pozna­niu. Uczen­nicę przy­go­to­wy­wały panie nauczy­cielki: Agata Moskal, Ewa Jaskółka, Zofia Trzeciak.

Na zdję­ciach Ali­cja Macie­jew­ska w towa­rzy­stwie wice­ku­ra­tora oświaty p. Zbi­gniewa Talagi oraz orga­ni­za­torki kon­kur­sów p. Anny Bzowskiej.