Michał Wój­cik z klasy 9 został fina­li­stą Ponadwo­je­wódz­kiego Kon­kursu Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. To bar­dzo trudny, skła­da­jący się z trzech eta­pów kon­kurs. Jego uczest­nicy w eli­mi­na­cjach szkol­nych, rejo­no­wych i woje­wódz­kich musieli nie tylko wyka­zać się wie­dzą oby­wa­tel­ską, ale i eko­no­miczną oraz bar­dzo dobrą orien­ta­cją w bie­żą­cych wyda­rze­niach w Pol­sce i na świe­cie. Na eta­pie rejo­no­wym Michał musiał ponadto wyko­nać pro­jekt, w któ­rym badał pro­blem wła­ści­wego zago­spo­da­ro­wa­nia przez uczniów PSChJK czasu wol­nego mię­dzy lek­cjami a próbą chóru. W finale kon­kursu wyko­nał z trzema innymi uczest­ni­kami zada­nie zespo­łowe, pole­ga­jące na opra­co­wa­niu zgod­nie z mode­lem sza­blonu biz­ne­so­wego przed­się­wzię­cia, które mogłoby zmie­nić frag­ment ota­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści i jed­no­cze­śnie przy­nieść zysk. Opie­kunką Michała była p. Marta Kra­jew­ska.
Gra­tu­lu­jemy Micha­łowi sukcesu.