Z rado­ścią i satys­fak­cją infor­mu­jemy, że Ignacy Kuź­niew­ski z klasy szó­stej został LAUREATEM Woje­wódz­kiego Kon­kursu Mate­ma­tycz­nego dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych!
Uzy­skał impo­nu­jący wynik 90 % moż­li­wych do uzy­ska­nia punk­tów!
Igna­cemu i pani Jolan­cie Stra­wiń­skiej – Augu­sty­niak, która przy­go­to­wała ucznia do kon­kursu, ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy.
Życzymy podob­nych suk­ce­sów w przyszłości!