wiedza_oe

Suk­ces ALICJI FALKIEWICZ

Już po raz trzeci z rządu ucznio­wie naszej szkoły brali udział w Ponadwo­je­wódz­kim Kon­kur­sie Wie­dzy Oby­wa­tel­skiej i Eko­no­micz­nej. I po raz trzeci uczeń naszej szkoły został jego fina­li­stą. W tym roku była to uczen­nica klasy dzie­wią­tej ALICJA FALKIEWICZ.

Kon­kurs skła­da­jący się z trzech eta­pów spraw­dzał nie tylko wie­dzę oby­wa­tel­ską i eko­no­miczną oraz zna­jo­mość współ­cze­snych wyda­rzeń w Pol­sce i na świe­cie jej uczest­ni­ków poprzez testy. Ali­cja musiała przy­go­to­wać pro­jekt badaw­czy na wybrany przez sie­bie temat, w któ­rym badała, jaki jest poziom akcep­ta­cji dla odmien­nego wyglądu ucznia. Z kolei w finale, oprócz wyka­za­nia się wie­dzą w teście, musiała w czte­ro­oso­bo­wym zespole opra­co­wać plan przed­się­wzię­cia (star­tupu) zgod­nie z zasa­dami eko­no­mii spo­łecz­nej i mode­lem sza­blonu biznesowego.

Opie­ku­nem Ali­cji była p. Marta Kra­jew­ska. Jeste­śmy bar­dzo dumni z suk­cesu naszej uczen­nicy.