W pierw­szy dzień wio­sny ucznio­wie klasy II mieli oka­zję do odby­cia lek­cji spor­to­wych pod kie­run­kiem lice­ali­stów z pobli­skiego Liceum im. Marii Magdaleny.