W pią­tek odbyły się zaję­cia, które popro­wa­dziła pani z Aqu­anetu.  Opo­wie­działa o zaso­bach wody na naszej pla­ne­cie, skąd czer­piemy wodę słodką oraz jakie ma zna­cze­nie dla ludzi, zwie­rząt i roślin. Omó­wiła rów­nież drogę wody od uję­cia do oczysz­czalni ście­ków. Dzieci z uwagą słu­chały o roli, jaką peł­nią małże. Poru­szony został też pro­blem zanie­czysz­cza­nia wody, a także spo­soby oszczę­dza­nia. Ucznio­wie ucie­szyli się z nie­spo­dzianki, tema­tycz­nych ksią­że­czek i śniadaniówek.