W przed­świą­tecz­nym cza­sie ser­decz­nie zapra­szamy na kon­certy w wyko­na­niu naszych uczniów:

  • Audy­cja w wyko­na­niu uczniów klasy II (for­te­pian) 15 grud­nia 2015 r. godz. 16.30 aula szkoły
  • Audy­cja w wyko­na­niu uczniów klasy III (for­te­pian) 17 grud­nia 2015 r. godz. 16.30 aula szkoły
  • Roz­śpie­wane święta” — kon­cert chó­rów i zespo­łów PSChJK, 22 grud­nia 2015 r.  godz. 17.00  Sala Czer­wona Pałacu Działyńskich