Zaję­cia z etyki dla uczniów klas I-III odby­wają się w czwartki, w godzi­nach 12.30–13.15.
Zaję­cia pro­wa­dzi mgr Janusz Maciejewski.