Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­nego 2018/2019 nastąpi w ponie­dzia­łek, 3 wrze­śnia br. wg harmonogramu:
godzina 8.00    klasy IV — IX
godzina 9.00    klasy I - III