Uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkol­nego 2015/2016 odbę­dzie się dnia 1 wrze­śnia 2015 r. (wto­rek) :
godz. 9.00 klasy I-III
godz. 10.00 klasy IV-IX

Ser­decz­nie zapra­szamy Rodziców!