Rada Peda­go­giczna odbę­dzie się dnia 27 sierp­nia 2015 r. (czwar­tek) o godz. 10.00