Zespół Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu jest bene­fi­cjen­tem pro­gramu Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego „Nowo­wiej­ski 2017”. Dofi­nan­so­wa­nie uzy­skał pro­jekt “Nowo­wiej­ski – hołd Ojczyź­nie”. Celem pro­jektu jest popu­la­ry­za­cja i upo­wszech­nie­nie wie­dzy o życiu i twór­czo­ści zwią­za­nego z Pozna­niem kom­po­zy­tora oraz uho­no­ro­wa­nie wybit­nego twórcy przez spo­łecz­ność jego Małej Ojczy­zny. Pro­jekt ma uświa­da­miać rangę dzieł Feliksa Nowo­wiej­skiego, ich walory muzyczne i uni­wer­salne war­to­ści huma­ni­styczne, pro­pa­go­wać wśród mło­dzieży postawy patrio­tyczne wyra­żane kre­acją arty­styczną, zachę­cić uczniów szkół arty­stycz­nych do samo­dziel­nych prób kom­po­zy­tor­skich, inspi­ro­wa­nych dzie­łami Mistrza, pod­nieść poziom umie­jęt­no­ści wyko­naw­czych i współ­pracy zespo­ło­wej muzy­ku­ją­cej mło­dzieży. Part­ne­rem przed­się­wzię­cia jest m.in. Poznań­ska Szkoła Chó­ralna Jerzego Kur­czew­skiego.
W ramach pro­jektu zre­ali­zo­wano nastę­pu­jące zadania:

  1. Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Kom­po­zy­tor­ski “Nowo­wiej­ski in memo­riam”, adre­so­wany do uczniów szkół muzycz­nych I i II st. w kate­go­riach kom­po­zy­cji: orga­no­wych, chó­ral­nych i pie­śni solo­wej. Ogło­sze­nie kon­kursu nastą­piło 3 kwiet­nia 2017 roku, wrę­cze­nie dyplo­mów i nagród oraz wyko­na­nie wybra­nych kom­po­zy­cji zapla­no­wano na kon­cer­cie galo­wym w Auli Uni­wer­sy­tetu im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu 13 listo­pada 2017 roku,
  2. Inau­gu­ra­cja arty­stycz­nej czę­ści pro­jektu w Pałacu w Roga­li­nie w ramach obcho­dów Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Muzyki (3 paź­dzier­nika 2017 roku),
  3. Poznań­ski Tur­niej Wie­dzy o Felik­sie Nowo­wiej­skim adre­so­wany do uczniów gim­na­zjów i szkół ponad­gim­na­zjal­nych (27 paź­dzier­nika 2017 r.).
    LISTOPAD 2017
  4. Kon­cert utwo­rów kame­ral­nych F. Nowo­wiej­skiego i pol­skich kom­po­zy­to­rów I połowy XX wieku w wyko­na­niu soli­stów, zespo­łów wokal­nych i instru­men­tal­nych Zespołu Szkół Muzycz­nych w Pozna­niu oraz Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego w Sali Bia­łej Urzędu Mia­sta Pozna­nia (4 listo­pada 2017 roku)
  5. Kon­fe­ren­cja naukowa poświę­cona postaci i twór­czo­ści Kom­po­zy­tora w Muzeum Feliksa Nowo­wiej­skiego “Willa wśród róż” orga­ni­zo­wana we współ­pracy z Towa­rzy­stwem imie­nia F. Nowo­wiej­skiego, Wydzia­łem Muzy­ko­lo­gii UAM i Aka­de­mią Muzyczną im. I. J. Pade­rew­skiego (7 listo­pada 2017 roku)
  6. Kon­cert fina­łowy pro­jektu “Nowo­wiej­ski hołd Ojczyź­nie” w ramach obcho­dów Święta Nie­pod­le­gło­ści w Auli Uni­wer­sy­tetu im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu (13 listo­pada 2017 roku). W czę­ści I wrę­cze­nie nagród Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Kom­po­zy­tor­skiego “Nowo­wiej­ski in memo­riam” oraz wyko­na­nie nagro­dzo­nych kom­po­zy­cji. W czę­ści II wyko-nanie utwo­rów Feliksa Nowo­wiej­skiego i kom­po­zy­to­rów pol­skich pierw­szej połowy XX wieku przez soli­stów, chóry i zespoły orkie­strowe Zespołu Szkół Muzycz­nych i Poznań­skiej Szkoły Chó­ral­nej Jerzego Kur­czew­skiego, z udzia­łem absol­wen­tów, peda­go­gów ZSM oraz zapro­szo­nych gości

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!